Inventum '20 Team

Dr. Rahul Kunkulol

Dr. Rahul Kunkulol - ORGANIZING CHAIRMAN

Mob: 9637549119
Ms. Rashmeet Mokha - Organizing Secretary

Ms. Rashmeet Mokha - Organizing Secretary

Mob: 7087846558
Mr. Apoorv Shukla

Mr. Apoorv Shukla - Joint Secretary

Mob: 7558730544
Mr. Projeet Banerjee - Joint Secretary

Mr. Projeet Banerjee - Joint Secretary

Mob: 8830027820
Ms. Samruddhi Patil - Treasurer

Ms. Samruddhi Patil - Treasurer

Mob: 9437854915
Mr. Vaibhav Pandey - General Secretary, RMC

Mr. Vaibhav Pandey - General Secretary, RMC

Mob: 7748008520
Ms. Divyasmita - President, RMC

Ms. Divyasmita - President, RMC

Mob: 9570249979

Contact Us

Registration

Projeet Banerjee – 8830027820
 
 

Workshop

Apoorv Shukla – 7558730544
Sakshi Gaur – 9146547895
Manmohan Pandey - 7410735760

Quiz

Varsha Valsan – 7034737273
Adhish Kulshrestha – 9044949035

Paper Presentation

Isha Mathur – 8989189939
Sakshi Mathur – 8109316150

Case Presentation

Shruti Jangle – 9822531734
Himanshi Malik – 9799844542
 

Technical

Brahma Bhongle – 9921219625
Yogiraj Karambelkar – 9537946351
Vineeth – 9048822666

Accommodation

Sai Aashish – 9503777550
Divyasmita – 9570249979
Manasa Alekhya- 7066662000

Symposium

Sandip Unni – 8848286405
Avani Mishra – 9637054350
Ruqayya Burhani – 8989404085

Poster Presentation

Kavya - 9496073356
Diya Jolly – 9446036494
Pavitra Loona – 8698357747

Guest Speakers

Subhashri Mishra – 9776164578
Anyesha Bhattacharya – 9836140972
Rupal Priya Kapahi – 9927977288

Food

Neel Doshi – 8308266222
Simran Dhawale – 9689966098
Chandana Sreedas– 9511727008
Aishwarya Bhasme- 7721973467
 

Physical

Pragyesh Jain – 7777888963
Gayatri – 8301976053
Vineeth – 9048822666
Arpit Gupta – 7982108147
Siddhant Narang – 7057055406

Debate

Alefiya Naseeb – 7000537820
Ayush Soni – 8982822442
 

Help Desk

Dhwani Upadhaya – 9664149944
Aditi Barthwal – 7620151246
Arpit Kakkar - 7988780561

Sponsorship

Krutika Shelke – 8830372250
Vaibhav Pandey – 7748008520

Accounts

Samruddhi Patil – 9437854915
Harshal Barai – 9112459969

Cultural

Aditi Jain – 8107194768
 

Medslam

Pawni Jain – 8171527617
Harshada Gondhali – 8624026066